| 

ποια είδη δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας