Ποια είναι τα κριτήρια για το Πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”;

by Aggeliki Tsoukana

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα; Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν τόσο εσύ όσο και οι συσκευές που θέλεις να αντικαταστήσεις, ώστε να εγκριθεί η αίτησή σου;  Μάθε τώρα και κάνε την αίτησή σου!

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι καταναλωτές έχουν τοποθετημένη στο σπίτι (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) παλιά ηλεκτρική συσκευή (συγκεκριμένα: κλιματιστικό ή ψυγείο ή καταψύκτη), που επιθυμούν να αντικαταστήσουν με άλλη νεότερης τεχνολογίας και ενεργειακά αποδοτικότερη, είναι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος. Αν ανήκεις σε αυτούς, μπορείς να κάνεις αίτηση στην πλατφόρμα, αρκεί να πληροίς τις παρακάτω προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις ιεραρχούνται με σειρά κριτηρίων κατάταξης: εισοδήματα, κοινωνικά κριτήρια (π.χ. ΑμεΑ, πολύτεκνοι κ.α.).

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί προ της 1ης Ιανουαρίου 2005 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Για να υποβάλλει αίτηση ένα φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να:

 • διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του
 • έχει υποβάλει, κατά το φορολογικό έτος 2020, δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ» (Μέλος Συμφώνου Συμβίωσης) σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Διευκρίνιση ειδικών περιπτώσεων:

 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι (Φυσικά Πρόσωπα που υποβάλουν την αίτηση) οι οποίοι είτε είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2020) ως κάτοικοι εξωτερικού, είτε είναι κάτοικοι εξωτερικού τη στιγμή υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι, κατά το έτος αναφοράς (2020), υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ) με το έτερο μέλος να εμφανίζεται στη δήλωση αυτή ως κάτοικος εξωτερικού. Ο περιορισμός δεν ισχύει αν το έτερο μέλος ήταν μόνιμος κάτοικος Ελλάδος το έτος αναφοράς (2020), αλλά είναι κάτοικος εξωτερικού τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.
 • Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία, για την οποία συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιασμένη ή παραχωρημένη).
 • Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.

Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες, εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ του ίδιου νοικοκυριού).

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κριτήριο Κ1: Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λογίζεται το άθροισμα

 • των συνολικών δηλωθέντων εισοδημάτων
 • των απαλλασσόμενων και αυτοτελώς φορολογούμενων εισοδημάτων
 • των προστιθέμενων διαφορών αντικειμενικών δαπανών,όλων των μελών της οικογένειας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Για τον υπολογισμό του εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις (αρχικές ή τροποποιητικές).

Πιο συγκεκριμένα:

1η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα < 5.000€, δικαιούται 50% επιδότηση.
2η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα 5.000€ < 10.000€, δικαιούται 45% επιδότηση.
3η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα 10.000€ < 20.000€, δικαιούται 35% επιδότηση.
4η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα > 20.000€, δικαιούται 30% επιδότηση.

 

Κριτήριο Κ2: ΑΜΕΑ

Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ: η οικογένεια της οποίας ένα μέλος έχει αναπηρία μεγαλύτερη του 67%. Η ύπαρξη και το ποσοστό αναπηρίας συγκεκριμένου μέλους που δηλώνεται στην αίτηση, επιβεβαιώνεται με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

 

Κριτήριο Κ3: Μονογονεϊκές Οικογένειες

Μονογονεϊκή Οικογένεια: η οικογένεια φυσικού προσώπου που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, θα λογίζεται ως μονογονεϊκή εφόσον:

 • Έχει υποβληθεί μία ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020), στην οποία ο αιτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος.
 • Έχει δηλωθεί τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο στον πίνακα 8.1 της παραπάνω δήλωσης.
 • Ο Υπόχρεος της παραπάνω δήλωσης λογίζεται ως Άγαμος. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει δήλωση ΣΥΖΥΓΟΥ στην παραπάνω δήλωση, ούτε υφίσταται άλλη χωριστή, αλλά συνδεδεμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φυσικού Προσώπου για το έτος αναφοράς (2020), με το οποίο ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης έχει συνάψει σχέση γάμου. Στην ειδική περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης (και όχι γάμου) και ταυτόχρονα υποβολή χωριστών/ατομικών δηλώσεων των δύο μελών του συμφώνου, τα δεδομένα των δηλώσεων αυτών δεν δύναται να συνδυαστούν και ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης θα εξακολουθεί να λογίζεται ως άγαμος για τις ανάγκες του παρόντος κριτηρίου.

 

Κριτήριο Κ4: Εξαρτώμενα μέλη

Ο Αριθμός εξαρτώμενων μελών (τέκνων) υπολογίζεται ως εξής:

 • Ο αριθμός των Εξαρτώμενων Τέκνων του πίνακα 1 που περιλαμβάνονται σε μία κοινή ή ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020) και στην οποία ο αιτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος, είτε ως Σύζυγος, είτε ως εξαρτώμενο τέκνο.
 • Στην ειδική περίπτωση υποβολής δύο χωριστών αλλά συνδεδεμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020), εφόσον υπάρχει (και έχει δηλωθεί προηγουμένως) έγγαμη σχέση μεταξύ των δύο υπόχρεων, λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός που προκύπτει από τον πίνακα 8.1. με τις περισσότερες εγγραφές (ο μεγαλύτερος αριθμός μεταξύ των δύο δηλώσεων).

Από τα παραπάνω κριτήρια, προκύπτει μία βαθμολογία. Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι η ίδια σε όλα τα κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης (προγενέστερες αιτήσεις προηγούνται).

Άνοιξε η πλατφόρμα δες εδώ αν είσαι δικαιούχος.

Μπορείς να δεις ακόμη